2021/07/07

Iezīmējas digitālo prasmju trūkums pieaugušajiem izglītojamajiem

Iezīmējas digitālo prasmju trūkums pieaugušajiem izglītojamajiem

Pandēmijas laiks ir bijis izaicinājumu pilns visās nozarēs, it īpaši izglītības sektorā, jo bija nepieciešams pāriet uz attālināto mācību modeli. Tajā pašā laikā pieaugušo izglītības sektorā ir pieredzēta liela rosība – izglītības iestādes visā Latvijā piedāvā pieaugušajiem pilnveidot esošās vai attīstīt jaunas kompetences, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Ņemot vērā, ka mācības pēc COVID-19 ierobežojumu noteikšanas ir pamatā notikušas attālināti, mācīties gribētāji varēja izvēlēties jebkuru izglītības iestādi, neatkarīgi no tās atrašanās vietas.

2021.gada maijā un jūnijā tika veikta aptauja izglītības iestādēm, kuras piedāvā pieaugušo izglītības programmas. Aptaujas mērķis bija noskaidrot, kā COVID-19 ierobežojumi ietekmēja izglītības iestāžu darbu. Pētījumā tika aptaujātas 60 izglītības iestādes no visas Latvijas.

Runājot par galvenajiem identificētajiem izaicinājumiem, kopumā tehnoloģiskie izaicinājumi netika izvirzīti par būtiski svarīgiem, tomēr izglītības iestādes atzina, ka datortehnikas pieejamība un funkcionalitāte izglītojamajiem radīja gana lielas grūtības, piemēram, izglītojamajiem nebija iespēju izmantot kameru vai mikrofonu, vai arī mācību process noritēja, izmantojot planšetes vai viedtālruņus, kas liedza strādāt noteiktajās programmās.  Daudzas izglītības iestādes saskarās arī ar izaicinājumiem ar e-platformas funkcionālajiem jautājumiem.

Tāpat kā viens no svarīgākajiem izaicinājumiem tika izdalīts izglītojamo zemās digitālās prasmes, it īpaši vecāka gājuma cilvēkiem. Piemēram, vecāka gājuma izglītojamajiem bija grūtības  veikt tik ierastās darbības, kā izmantot interneta banku, lai varētu autentificēties.  Lai risinātu šo problēmu, izglītības iestādes dalīja izglītojamos pēc digitālo prasmju līmeņa, lai nekavētu advancētos apmācāmos digitālajos jautājumos.

Pētījums parādīja, ka pedagogu digitālās prasmes tika novērtētas kā labas, tāpat pedagogi labprāt attīsta savas digitālās prasmes un izmanto daudzveidīgus rīkus mācību procesa organizēšanai, it īpaši nodrošinot augstu izglītojamo iesaistes līmeni.

Kā galvenos ieguvumus izglītības iestādes minēja visu iesaistīto kompetenču, t.sk. digitālo, uzlabošanos, iespēju piesaistīt izglītojamos, neatkarīgi no dzīvesvietas, elastīgāku darba laiku.

Papildus izglītības iestādes norādīja, ka nākotnē būtu nepieciešams sniegt struktūrfondu atbalstu, lai uzlabotu tehnoloģiskus risinājumus, attīstītu kā izglītojamo, tā izglītības iestāžu darbinieku digitālās prasmes, kā arī izstrādāt metodiskos materiālus izglītības iestādēm  tiešsaistes pieaugušo izglītības procesa nodrošināšanai.

Pētījums veikts pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma “Tiešsaistes pieaugušo izglītības attīstība Latvijas reģionu digitalizācijai un ekonomiskajai izaugsmei, reaģējot uz COVID-19” (Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/616) ietvaros, kuru īsteno izglītības iestāde SIA “Magnetic Professional”. Latvijas Interneta asociācija ir partneris šajā pētījumā. Plašāka informācija par pētījumu: magneticpro.lv/postdoc/

Up